Спечелете Часовник От HUGO BOSS & TIMELAND!

Спечелете часовник от HUGO BOSS & TIMELAND!

Правилата на играта са следните:

– Направете снимка с любимия си часовник BOSS,
която да показва вашите летни емоции,
вдъхновете се от природата или архитектурата, от пътешествия или спортове,
които обичате да практикувате!

– Използвайте хаштаг #bosswatches & #summerofease
– Споделете снимката си в коментар под тази публикация.

Награди:
Наградата в настоящата Игра е 1 (един) брой часовник ‘’Boss’’, изобразен на снимката.
Може да изберете един от двата модела.

Валидност на промоцията – 15.08.18г. до 31.08.18г.

Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип от редакцията на TIMELAND

Името на печелившия ще бъде обявено на официалната Facebook страница на TIMELAND, както и на www.timeland.bg на 05.09.2018 г.

Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КРАСИВИ КАДРИ <3

Успех!

СПЕЧЕЛЕТЕ ЧАСОВНИК ОТ HUGO BOSS & TIMELAND!ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИГРА НА TIMELAND

Период на участие:
Периодът за участие в Онлайн играта на Timeland & Boss (наричана „Играта”) е от 15.08.2018 до 31.08.2018 в 11:59ч.
Организатори:
1.1. Mega Trade 97 LTD
1.2. FacebookInc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от FacebookInc.
2. Право на участие
2.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:
2.2. В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация във www.facebook.com (съгласно правилата на Facebook);
2.3. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог;
2.5. В Играта нямат право да участват:
– Малолетни и непълнолетни лица, както и такива, поставени под пълно или ограничено запрещение;
– Служители на Организатора, Агенцията, и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
– Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила;
– Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook;
3. Механизъм за участие в играта
За да се регистрира и да участва в Играта, Участникът трябва да:
3.1. Учасникът трябва да заснеме кадър с вече притежаван от него часовник с марката ‘’BOSS’’.
Играта е с име ‚‘Вашето лято с часовници BOSS“
Името на играта подсказва и посланието на кадъра ,снимката трябва да е с лятно настроение, показвайки часовника в кадри, който са свързани с предаване на летни емоции.
Кадрите могат да са заснети на море, планина, поляна, река, небе ите трябва да носят историята на летните Ви емоции.

3.2. Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта в случай, че спечели награда;
3.3. Всеки участник има право да участва само с един кадър под публикацията;
3.4. Регистрирайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата;
3.5. Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.
4. Награди:
Наградата в настоящата Игра е 1 (един) брой часовник ‘’Boss’’
5. Определяне на печелившите участници. Получаване на наградите.
5.1. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип от редакцията на ТАЙМЛЕНД
5.2. Името на печелившия ще бъде обявено на официалната Facebook страница на Таймленд,  и на www.timeland.bg на 05.09.2018 г.;

 

5.3. Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата;

5.4. Печелившият участник следва да изпрати три имена и телефонен номер за връзка на електронен адрес: [email protected] не по-късно от 48 часа след изтеглянето му;

5.5. Наградите ще бъдат връчени на печелившите участници от Организаторите, на определени от Организаторите място, ден и час. Организаторите не носят отговорност за щети нанесени върху Наградите след връчването им на печелившите участници;

5.6. Ако в рамките на разумни срокове Наградите не бъдат раздадени, Организаторите не са задължени да организират нова томбола.

  1. Ограничения на отговорността

6.1.   Организаторите не носят отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства;

6.2.   Организаторите не отговарят: а) в случай, че Наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

6.3.   Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;

6.4.   Организаторите не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook;

6.5.   Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците;

6.6.   Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта във Фейсбук страницата на TIMELAND . При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организаторите, ТIMELAND има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай TIMELAND не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията;

6.7.   Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име;

6.8.   За манипулация по точка 7.6. ще се счита използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в Играта; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

6.9.   Организаторите не носят отговорност за качеството на Наградите. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България;

6.10.                        Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организаторите и техните поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно “Обезщетените Страни”/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:

–          Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;

–          Представяне/участие и/или Използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова);

–          Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;

–          Неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;

–          Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;

–          Приемане и/или използване на Наградите;

–          Всяко право или полза, предоставени от участник на Организаторите във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

  1. Други условия:

7.1. Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на www.timeland.bg

7.2. Организаторите си запазват правото да удължават, отлагат или анулират Играта, както и по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страниците по предходната точка 8.1. и влизат в сила от датата на публикуването им;

7.3. С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от Timeland за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите;

7.4. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от Megatrade при условията на Закона за защита на личните данни;

7.5. Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като Timeland си запазва правото да използва имената и адресите на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това;

7.6. С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Timeland правото да публикува имената на спечелилите на официалната Facebook страница на Timeland;

  1. Настоящите Правила влизат в сила от 15.08.2018 г;
  2. Обработване на лични данни във връзка с Играта:

9.1. Данни за администратора на лични данни:

9.1.1 Mega Trade 97 Ltd – София , България

 

9.2. Правно основание на обработването на лични данни от Timeland:

9.2.1.       Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на участника служи като правно основание за обработването на лични данни. Съгласието е предоставено въз основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящата точка 9;

9.2.2.       Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на участника за обработване, съхраняване и използване на личните данни;

9.3. Обхват на обработваните от Timeland лични данни:

9.3.3.       При регистрация, участниците предоставят на Timeland данните за името от потребителския си профил в социалната мрежа Facebook. Печелившите участници предоставят на Timeland  също така своите имена (фамилия, бащино и собствено име), пълен адрес, телефонен номер и електронна поща;

9.4.      Цели на обработването на лични данни:

Целите на обработването на лични данни са следните:

9.4.1.       Да се използват личните данни за информиране на печелившите участници;

9.4.2.       Да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на Наградите;

9.4.3.       Да се направи връзка с печелившите участници с цел участие в последващи Играта рекламни активности.

9.5.      Продължителност на обработването на лични данни:

9.5.1.       Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни;

9.5.2.       Администраторът на лични данни изтрива личните данни в рамките на 10 дни след последния ден на Играта.

9.6.      Друга информация:

9.6.1.       Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита;

9.6.2.       Администраторът на лични данни може да възложи обработването на личните данни „обработващ лични данни” по смисъла на чл. 24 от Закона за защита на личните данни;Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмо, адресирано до Администратора на лични данни, на посочения по-горе адрес на управление на TIMELAND; Участниците могат да възразят пред Администратора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това.

9.7.      Правни спорове:

9.7.1.       Организаторите на Играта не носят отговорност и не следва да бъдат въвличани в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9.7.2.       Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организаторите и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

9.8.      Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

Обратно към всички новини